Još brži internet!

U želji da korisnicima omogućimo kvalitetniji i brži pristup internetu, kao i korišćenje novih servisa od 30.09.2016. godine izvršiće se promena aktuelnog cenovnika i brzine paketa za pristup internetu. Novi cenovnik će biti dostupan na našoj internet stranici cenovnik paketa. U okviru svih paketa uključen je novi servis za praćenje televizijskih kanala preko PanelCATV interneta. Ovaj servis se dodatno ne naplaćuje. Za sve dodatne informacije budite slobodni da nam se obratite na naše kontakt telefone.